قالب وبلاگ
بی بی اس ام اس
اس ام اس مثل فاتحه مي مونه...روح آدم را شاد میکنه 
 

نیایش

خداوندا ما نمی توانیـم به درگاه تـو دعا کـنیم تا جنگ را پایان بخشی،زیرامی دانیـم دنیا را به ایـن شکـل آفـریده ای و انسان خود قادر است جادۀ صلح را هموار کند."
"خداوندا ما نمی توانیم دعا کنیم قحطی و گرسنگی را از بیـن ببـری،زیرا مـنابعی به ما عـطا کرده ای که در صـورت استفادۀ عاقلانه از آن می تواند تمام دنیا را تغذیه کند."
"خداوندا ما نمی توانیم دعا کنیم تبعیض نژادی را ریشه کن کنی، زیرا به ما دیدۀ بصیرت داده ای تا بتوانیم خوبی ها ی تمام انسانها را ببینیم."
"خداوندا ما نمی توانیم به درگاهت دعا کنیم به ناامیدی هایمان پایان بخشی،زیراتوانایی از بین بردن نابسامانی ها را به ما عطاکرده ای."
"خداوندامانمی توانیم دعاکنیم بیماری را ریشه کن کنی،زیرابه ماقدرت تفکرداده ای تابه وسیله ای راه علاج بیماریها راکشف کنیم."
بنابراین به درگاهـت دعا خواهـیم کرد،به ما شـهامـت،قـدرت،اراده،آگاهی ،عـزمی راسـخ،صبـر،ایـمان وتاب تحمـل سخـتی ها را عطا کنی تا دیگـرلازم نباشـد بگوییـم،خدایا ما را به آرزوهایمان بـرسـان ...

هانیه قانع

 

هر که ما را یاد کرد یزدان مر او را یاد باد/

هر که ما را خوار کرد از عمر برخوردار باد.

هرکه اندر راه ما خاری فکنداز دشمنی/

هرگلی از باغ وصلش بشکفد بی خار باد

در دو عالم نیست ما را با کسی گرد وغبار/

هرکه ما را رنجه دارد راحتش بسیار باد

..................................................

دعای حضرت زهرا (س) :

پروردگارا مرا به آنچه روزی فرموده‌ای قانع کن که از آن چه از نعمت‌هایت دارم راضی باشم و مرا با الطاف و محبت‌هایت پوشش بده و برای همیشه به من عافیت، دوری از امراض روحی و جسمی عنایت فرما.

پروردگارا مرا ببخش و به من رحم فرما آنگاه که مرا از دنیا می‌بری.

پروردگارا در جستجوی آنچه برایم در نظر نگرفته‌ای سرگردان و عاجزم مفرما و آنچه را برایم خواسته‌ای به آسانی و سهولت در اختیارم قرار ده.

خدایا پاداش نیکو به پدر و مادرم مرحمت فرما و به هر کس که حقی بر گردن من دارد با او چنین کن.

پروردگارا مرا برای آنچه آفریده‌ای برای همان قرارم ده و به آنچه که خود متکفل انجام آن برایم شده‌ای، مشغولم مفرما.

خدایا مرا عذاب مفرما در حالی که من از تو طلب بخشش دارم و محرومم مفرما در حالی که از تو تقاضا و خواهش می‌کنم.

الهی مرا نزد خودم ذلیل و بی‌مقدار قرار ده ولی مقام خودت را نزد من عظیم فرما و اطاعت خویش و انجام آن چه رضای تو در آن است و پرهیز از آنچه تو را به خشم می‌آورد را در همه امور به من الهام فرما.

ای مهربانترین مهربانان

.....................................

پروردگارم ،مهربان من
از دوزخ این بهشت، رهایی ام بخش!
در اینجا هر درختی مرا قامت دشنامی است
و هر زمزمه ای بانگ عزایی
و هر چشم اندازی سکوت گنگ و بی حاصلی ...
در هراس دم می زنم
در بی قراری زندگی می کنم
و بهشت تو برای من بیهودگی رنگینی است
من در این بهشت ،
همچون تو در انبوه آفریده های رنگارنگت تنهایم.
"تو قلب بیگانه را می شناسی ، که خود در سرزمین وجود بیگانه بودی"
"کسی را برایم بیافرین تا در او بیارامم"
دردم ، درد "بی کسی" بود

« دکتر علی شریعتی»

 ......................................................

خدایا! مرا از غم تنهایی پناه ده، و به نیت نیکو راهنما باش، وبه تندرستی عهده دار باش؛ و از ترس نگاهدار و دلیری را بر دلم افکن.

 

خدایا! مرا در قضاوت به راه درست توفیق ده و از ریا برکناردار.

 

خدایا!  بستر کرامت خود را برایمان بگستران، و به نومیدی از خود محروم منما.

 

خدایا!  خیر را برای من حتمی فرما، و شناخت برگزیدن را به دل ما بیافکن، پس دلهره شک را از ما بزدا، و ما را به باور مخلصان یاری فرما.

 

خدایا! آنچه از تقدیر تو که نمی پسندیم محبوب ما گردان، و بر ما آنچه از حکم تو که سخت می شماریم آسان گردان، و آنچه را دوست داری ناپسند نشماریم، و آنچه را ناپسند می داری برنگزینیم.

و کار ما رابه آنچه پایانش پسندیده تروبازگشتش نیکوتر است پایان ده ، زیرا تو آنچه اراده نمایی انجام میدهی و

 تو بر هر چیز توانایی

  .....................................................

خدایا!  ما را از خود نگاهدار، وبه خود حفظ فرما، وبه سوی خویش راهنمایی فرما، واز خود دور مگردان، زیرا هر که را تو نگاهداری سالم ماند،و هر که را تو هدایت کنی دانا شود، و هر که را به خود نزدیک گردانی غنیمت برد.

خدایا! سلامتی دل های ما را دریاد عظمت خود و آسایش بدن های ما را در سپاسگزاری نعمت خود قرار ده و گفتار زبان های ما را در وصف نعمت های خود.

خدایا!  ما را از دعوت کنندگان خود که به سوی تو می خوانند واز هدایت کنندگان خود که به راه تو راهنمایی می کنند قرار ده، واز افراد ویژه خود که در نزد خودت ویژه اند، ای مهربانترین مهربانان.

 ................................

الهی! تو آنی كه از احاطت اوهام بیرونی، و از ادراك عقل مصونی، نه مُدرَك عیونی، كارساز هر مفتونی، و شادساز هر محزونی، در حكم، بی‌چرا، و در ذات بی‌چند، و در صفات بی‌چونی.
الهی! در جلال، رحمانی، در كمال، سبحانی، نه محتاج زمانی، و نه آرزومند مكانی، نه كسی به تو ماند، و نه به كسی مانی، پیداست كه در میان جانی، بلكه جان زنده به چیزی است كه تو آنی.
الهی! یكتای بی‌همتایی، قیّوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفّایی، از شریك مبرّایی، اصل هر دوایی، داروی دل هایی، شاهنشاه فرمانفرمایی، معزّز به تاج كبریایی، مسندنشین استغنایی، به تو رسد ملك خدایی.
الهی! نام تو، ما را جواز، مهر تو، ما را جهاز، شناخت تو، ما را امان، لطف تو، ما را عیان.
الهی! ضعیفان را پناهی، قاصدان را بر سر راهی، مؤمنان را گواهی، چه عزیز است آن كس كه تو خواهی.
یا ربّ دل پاك و جانِ‌ آگاهم ده                              آه شب و گریه سحرگاهم ده .
در راه خود اول زخودم بی‌خود كن                     بی‌خود چو شدم زخود به خود راهم ده
الهی! از نزدیك نشانت می‌دهند و برتر از آنی، و دورت پندارند و نزدیك تر از جانی، تو آنی كه خود گفتی، و چنان كه خود گفتی، آنی، موجود نفس های جوانمردانی، حاضر دل های ذاكرانی.
الهی! جز از شناخت تو، شادی نیست، و جز از یافت تو، زندگانی نه، زنده بی‌تو، چون مرده زندانی است، و زنده به تو، زنده جاویدانی است.
الهی! فضل تو را كران نیست، و شكر تو را، زبان.
من بی‌تو دمی قرار نتوانم كرد                             احسان تو را شمار نتوانم كرد
گر بر تن من زبان شود هر مویی                        یك شكر تو از هزار نتوانم كرد
الهی! گرفتار آن دردم، كه تو داروی آنی، بنده آن ثنایم كه تو سزاوار آنی، من در تو، چه دانم؟ تو دانی. تو آنی كه مصطفی گفت، من ثنای تو را نتوانم شمرد آن گونه كه تو خود بر نفس خویش ثنا گفتی.
الهی! جمال تو راست، باقی زشتند، و زاهدان مزدوران بهشتند!
در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید                          از حال بهشتیان مرا ننگ آید
ور بی‌تو به صحرای بهشتم خوانند                            صحرای بهشت بر دلم تنگ آید
الهی! با تو آشنا شدم، از خلایق جدا شدم و در جهان شیدا شدم، نهان بودم؛ پیدا شدم.
الهی! چون آتش فراق داشتی، دوزخ پرآتش از چه افراشتی.
الهی! هر كه تو را شناخت، هر چه غیر تو بود بینداخت.
هر كس كه ترا شناخت جان را چه كند ؟                              فرزند و عیال و خانمان را چه كند ؟
دیوانه كنی هر دو جهانش بخشی                                            دیوانه تو هر دو جهان را چه كند ؟
الهی! از كشته تو، بوی خون نیاید، و از سوخته تو، بوی دود؛ چرا كه سوخته تو، به سوختن شاد است و كشته تو، به كشتن خشنود.
الهی! دلی ده، كه در آن آتش هوی نبود، و سینه‌ای ده، كه در آن زرق و ریا نبود.
الهی! اگر یك بار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من.
الهی! بر هر كه داغ محبّتِ خود نهادی، خِرمن وجودش را به باد نیستی در دادی.
الهی! من كیستم كه تو را خواهم، چون از قیمت خود آگاهم، از هر چه می‌پندارم كمترم، و از هر دمی كه می‌شمارم بدترم.
الهی! فراق، كوه را هامون كند، هامون را جیحون كند، جیحون را پر خون كند. دانی كه با این دل ضعیف، چون كند؟
الهی! اگر مستم و اگر دیوانه‌ام، از مقیمان این آستانه‌ام، آشنایی با خود ده كه از كائنات بیگانه‌ام.

با صنع تو هر مورچه رازی دارد                            با شوق تو هر سوخته نازی دارد
ای خالق ذوالجلال نومید مكن                                    آن را كه به درگهت نیازی دارد.
«والسّلام»
خواجه عبدالله انصاری

 

[ سه شنبه ششم اسفند 1387 ] [ 19:9 ] [ بی بی ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

بی وفایی آشنایان را میتوانم ببخشم اما هرگز نمیتوانم فراموش کنم
///////////////////////////
یه بار گفتم دوستت دارم ...
...
بعدش هزار بار گفتم غلط کردم!
/////////////////////////////

تنها چیزی که به عدالت بین مردم تقسیم شده عقله.
...
چون هیچ کس نمی گه عقل من کمه...!
......................

رفتم به در خدای خود توبه کنم / از هر گنه و خطای خود توبه کنم

تحقیق گناه می نمودم دیدم / باید ز ثوابهای خود توبه کنم

......................

هر که ما را یاد کرد ایزد مراو را یاد باد/
هر که ما را خوار کرد از عمر برخوردار باد.

هرکه اندر راه ما خاری فکند از دشمنی/
هرگلی از باغ وصلش بشکفد بی خار باد

در دو عالم نیست ما را با کسی گرد وغبار/
هرکه ما را رنجه دارد راحتش بسیار باد
.................................

زنده باد آنکس که گاهی یادی از ما می کند
از خجالت ما غریبان غرق دریا می کند
حال ما می پرسد و از مهربانی های خود
این دل رنجور ما را عطر گلها می کند
امکانات وب